Kennis van een opdrachtgever

Als onderdeel van onze symposia en workshops, houden wij standaard een enquête onder de deelnemers. De deelnemers bestaan over het algemeen uit bestuurders of managers in de rol van opdrachtgever en uit opdrachtnemers en projectmanagers.

 

Een van de enquêtes heeft betrekking op het kennisniveau van een opdrachtgever voor wat betreft de Informatie en Communicatie Technologie. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers is de vraag gesteld welke kennis een opdrachtgever van een ICT project nodig heeft om het project goed te kunnen besturen. 

De mogelijke antwoorden waren:

 • veel kennis
 • kennis van een gemiddeld niveau
 • weinig kennis van de materie
 • geen kennis van de materie nodig

 

Om praktische redenen hebben wij de vragen gegroepeerd in twee categorieen:

 • veel tot gemiddeld
 • weinig tot niets

 

De resultaten van deze enquete zijn weergegeven in onderstaande grafiek. 

 

kennis opdrachtgever

 

De resultaten zijn:

 • de gezamenlijke uitkomst is dat circa 63% vindt dat een opdrachtgever gemiddeld tot veel kennis nodig heeft en circa 37% vindt van weinig tot geen kennis van ICT;
 • een splitsing in de antwoorden van opdrachtnemers en opdrachtgevers, geeft een wezenlijk ander beeld:
 • Opdrachtnemers:
 • circa 29% van de opdrachtnemers vindt dat een opdrachtgever gemiddeld tot veel kennis van ICT nodig heeft;
 • circa 71% van de opdrachtnemers vindt dat een opdrachtgever weinig tot geen kennis van ICT nodig heeft
 • Opdrachtgevers:
 • circa 83% van de opdrachtgevers vindt dat ze gemiddeld tot veel kennis van ICT nodig hebben om een project goed aan te kunnen sturen;
 • circa 17% van de opdrachtgevers vindt dat ze weinig tot geen kennis nodig hebben van ICT.

 

Conclusies

 • er is een groot verschil over de opvatting van de benodigde kennis van een opdrachtgever van ICT om een project goed aan te kunnen sturen. In de beleving van de opdrachtnemer heeft zijn opdrachtgever geen kennis nodig van ICT. Dit in tegenstelling tot de mening van de opdrachtgever. Verschillende verwachtingspatronen die geen goede basis zijn voor het bouwen van vertrouwensrelatie tussen opdrachtgever en -nemer;
 • het feit dat een opdrachtgever vindt dat hij over een redelijke hoeveelheid kennis van ICT moet beschikken om een project goed aan te sturen, en er van uitgaande dat hij dit niet heeft, zal bijdragen aan een onzekere houding. Dit kan mede leiden tot een afzijdige houding of de neiging de verantwoordelijkheid te delegeren naar de opdrachtnemer.

 

Opmerkingen

 • deze enquete is zeker geen wetenschappelijk verantwoord onderzoek. De vraagstelling en de mogelijke antwoorden zijn hiervoor te summier;
 • wel is het een indicatie dat hier sprake is van een fenomeen dat bijdraagt aan een oneigenlijke kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het rechtvaardigt in ieder geval nader onderzoek.

 

 

bron: Eestum Management

 


Afdrukken   E-mailadres