illities

Ilities

checks & balances

Hoe gebruikt een opdrachtgever zijn eigen kennis en ervaring om effectief invulling te geven aan zijn rol met een minimum aan tijd en zonder zich in de inhoud te verdiepen? De processtappen zoals genoemd in het regiemodel kunnen hem hierbij helpen. Maar ook een speciaal voor dit doel, door Wortmann en Kremer, ontwikkeld model dat gebaseerd is op het principe van ‘checks & balances’ kan hem hierbij helpen. De achtergrond van het ‘checks & balances‘ model wordt gegeven elders op deze website

In het model van ‘checks & balances’ gebruiken we drie partijen die de gebruikers, de specialisten van de opdrachtnemer en het management vertegenwoordigen. De laatste partij uiteraard in zijn rol van opdrachtgever. Als voorbeeld wordt hier gebruikt de processtap van het opstellen van de businesscase. In de doelstelling van een organisatie wordt in feite vastgelegd wat een organisatie wil. Deze behoefte (of noodzaak) wordt, onder leiding van een eigen projectmanager, door de eigen medewerkers verder uitgewerkt in specifieke eisen en wensen. Op enig moment zal hierbij gebruik gemaakt gaan worden van de kennis en kunde van specialisten. Dit kan zijn de eigen ICT afdeling, maar ook een externe dienstverlener. Op dit niveau vindt in zekere zin een confrontatie plaats tussen het pakket aan eisen en wensen en wat de techniek eventueel kan bieden om dit te realiseren. Het gaat dan primair om de functionele eisen. Door deze confrontatie zal blijken welke mogelijkheden er zijn. Deze worden gedefinieerd als een aantal mogelijke scenario’s of oplossingen. De rol van de opdrachtgever is op deze manier beperkt tot degene die het proces bewaakt en de voorwaarden stelt. Dit laatste heeft dan vooral te maken met de impact die de oplossingen of scenario’s hebben op de organisatie. Het gaat dan om het definiëren en het beoordelen van niet-functionele eisen en criteria (de zogenaamde ’ilities’), maar ook om de omgevingsfactoren die van invloed zijn op de scenario’s. Het gaat bijvoorbeeld om de beschikbaarheid en de doelmatigheid. Maar ook om eisen op het gebied van de schaalbaarheid, de betrouwbaarheid en de haalbaarheid. Uiteraard zijn er nog meer niet-functionele eisen, maar we gaan daar verder niet op in. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van de ‘ilities’ in een ict omgeving.

De uitkomsten van de beoordeling van de niet-functionele eisen en criteria van elk scenario zijn bepalend voor de besluitvorming. De eerdergenoemde omgevingsfactoren maken duidelijk welke eisen er aan een goede regievoering moeten worden gesteld. Belangrijk is te weten wie de spelers zijn die het project positief of negatief kunnen beïnvloeden en welke acties vervolgens nodig blijken. Tussen de mogelijke scenario’s kan vervolgens een afweging worden gemaakt door de belangrijkste stakeholders: dit kan een keuze zijn maar ook een bijstelling van wat een organisatie wil. In het laatste geval begint een volgende ronde. De opdrachtgever heeft in dit proces een centrale rol maar is minimaal betrokken bij de inhoud. Op enig moment zal er voor een scenario worden gekozen. Dit scenario vormt de basis voor de businesscase en daarmee voor de goedkeuring van het project. Maar het gekozen scenario vormt ook de basis voor een goede regievoering door de opdrachtgever richting overige stakeholders. De rol van opdrachtgever is zo beperkt tot degene die het proces bewaakt en de voorwaarden stelt.

Een overzicht van te gebruiken Ilities

accesibility

toegankelijkheid

accountability

aansprakelijkheid

adaptability

mate van de mogelijkheid een oplossing, systeem, dienst, product of omgeving aan te passen

adoptability

mate waarin de omgeving in staat is een product, dienst of oplossing te adopteren of accepteren

auditability

analyseerbaarheid of het vermogen om audits uit te voeren op het systeem, de omgeving, scenario, product of dienst

compatibility

configurability

correctness

juistheid

customizability

dependability

distributability

effectiveness

extensibility

faultdurability

foutbestendigheid

flexibility

integrety

inspectability

installability

installeerbaarheid

learnibility

leerbaarheid

linkability

koppelbaarheid

maintainability

onderhoudbaarheid

manageability

mogelijkheid de oplossing, scenario, product, omgeving of dienst te managen.

modularity

operability

bedrijfszekerheid

performance

mate van snelheid

predictability

recoverability

herstelbaarheid

relevance

reliability

reusability

resourcebility

mate van beslag op de middelen

safety

securability

beveiligbaarheid

simplicity

stability

stabiliteit

suitability

geschiktheid

sustainability

supportability

tailorability

mate van inpasbaarheid

testability

testbaarheid

understandability

begrijpelijkheid

usability

gebruiksgemak van de omgeving, het systeem, scenario, product of dienst

Wiki's gelezen

 

Nieuwsbrief

wij versturen geen nieuwsbrieven, mailings, e.d. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan via Twitter of LinkedIn.

Wie is online

We hebben 184 gasten en geen leden online