definities

definities

wikiregie

Een overzicht van definities van begrippen die in het kader van deze WikiRegie worden gebruikt. Zo mogelijk met bronvermelding.

 

 

 

Programma

Een programma is een samenhangende verzameling van activiteiten, zoals projecten, taskforces en reguliere lijnactiviteiten, gericht op de oplossing van een integrale probleemstelling, die onder de verantwoordelijkheid van verschillende autoriteiten/entiteiten vallen en waarvan de afzonderlijke resultaten bijdragen aan de gezamenlijke doelstelling - ontleend aan "Programmamanagement: regievoering zonder macht" - Hans Licht

Regie

In tegenstelling tot het managen is regievoering het beïnvloeden, verleiden, motiveren en ondersteunen van betrokkenen bij een programma of een project om ze datgene te laten doen dat volgens een vooraf bepaald en overeengekomen scenario is vastgelegd en dat op een manier waarop de verschillende verwachtingspatronen op elkaar afgestemd zijn. Direct betrokkenen zijn (voor een deel) eigenaar van een proces waar het programma of het project op van invloed is - Wortmann en Kremer 2010

Project

Een project is gedefinieerd als een geheel van activiteiten uit te voeren door meerdere specialistische groepen in een tijdelijk samenwerkingsverband, dat gericht is op een duidelijk gespecificeerd resultaat; dit resultaat dient te worden bereikt binnen een begrensde tijd met begrensde middelen - uit 'Management en Organisatie"

Opdrachtgever

In de context van een project of uitbesteding, is de opdrachtgever een manager uit de staande organisatie die verantwoordelijk is voor het geheel van activiteiten die gericht zijn op het leveren van een bijdrage aan één of meerdere doelstellingen van de organisatie waartoe hij of zij behoort en voor wiens rekening en op wiens instructie deze activiteiten geheel of gedeeltelijk gedelegeerd wordt naar derden intern of extern de eigen organisatie - Kremer 2009 - (Engels: Principal)

Businesscase

Een businesscase is de zakelijke rechtvaardiging van elk investering waarvan de resultaten een bijdrage leveren aan de doelstelling van een organisatie en dient tevens als het basisscenario voor een goede en effectieve regievoering over het gehele investeringstraject en de bijbehorende communicatie richting de eigen organisatie en, indien van toepassing, haar omgeving - Kremer 2008. :Alternatieve benamingen die een grote overeenkomst hebben met een business case zijn: haalbaarheidstudie (feasibility study); investeringsplan.

Opdracht

Een opdracht is het laten uitvoeren van een werk, het leveren van een dienst of het leveren van een product, allen volgens vooraf vastgelegde en overeengekomen specificaties en budgetten

Aanbesteden

Een aanbesteding is de procedure waarbij een opdrachtgever bekend maakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen. In die offertes staat onder andere welke prijs het bedrijf voor de uitvoering van de opdracht vraagt. Op een voorafbepaalde datum worden de inschrijvingen gesloten en selecteert de opdrachtgever het bedrijf dat de opdracht krijgt. Het verlenen van de opdracht aan een van de inschrijvers wordt gunning genoemd. Het doel van het aanbestedingsbeleid is primair om concurrentie te verkrijgen en om alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans te geven de opdracht te verkrijgen - [http://nl.wikipedia.org/wiki/Aanbesteden Wikipedia]

Uitbesteden

Uitbesteding, soms aangeduid met de Engelse term outsourcing of het vernederlandste outsourcen, is de uitvoering van een proces als gevolg van een strategische keuze door een organisatie, om één of meer bedrijfsactiviteiten uit te besteden aan een dienstverlenende onderneming of toeleverancier - [http://nl.wikipedia.org/wiki/Uitbesteding Wikipedia]

Investering

Een investering is een korte termijn opoffering in tijd, geld (hierbij spreek men vaak van een kapitaalsinjectie) of mankracht (personeel) ten behoeve van een doel waarvan de opbrengsten (kwalitatief of kwantitatief) pas op de lange termijn wordt behaald. Investeren wordt in het dagelijks spraakgebruik vaak in een ruimere betekenis gebruikt, waarbij de nadruk wordt gelegd op een uitgave nu, die opbrengsten in de toekomst genereert. 

Investeringstraject

Een investeringstraject, gericht op het leveren van een bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van een organisatie, is een zakelijke term voor het geheel van onderling samenhangende activiteiten die worden uitgevoerd met middelen uit dzelfde organisatie en waarvoor iemand uit deze organisatie verantwoordelijk is gesteld. Het is een traject vanaf de definiëring van de doelstelling tot het bereiken hiervan. 

:Een project is vaak een onderdeel van een dergelijk traject. Het begrip wordt veel gebruikt in de private sector. Maar inmiddels ook steeds meer in de publieke sector waar een bedrijfsmatige aanpak gewenst is. Het kan gaan om investeringen in de ICT, onderhoudswerkzaamheden, aanpassingen in de organisatie, beleidsdoelstellingen, etc. 

Startnotitie

Een startnotitie is een geschreven voorbereidende tekst over een voorgenomen activiteit en kan worden gezien als de start van een mogelijk investeringstraject. Een startnotitie bevind zich in de verkennende fase.

Het begrip wordt vaak gebruikt door de overheid. In Nederland wordt het begrip startnotitie gebruikt en incidenteel ook startnota en in België startnota. Het is vaak de eerste verkenningsstudie over de mogelijkheden, kansen en gevaren en de te nemen maatregelen over een bepaald onderwerp. Maar ook in het bedrijfsleven wordt van startnotities gebruik gemaakt wanneer men een nieuwe ontwikkeling in de bedrijfsactiviteiten overweegt en hiertoe verkennend aan de slag gaat. - [http://nl.wikipedia.org/wiki/Startnotitie Wikipedia]

Stakeholder

Een belanghebbende of stakeholder is een persoon of organisatie die invloed ondervindt (positief of negatief) of zelf invloed kan uitoefenen op het verloop van een project en als zodanig op het resultaat, terwijl de stakeholder bovendien medeverantwoordelijk is om het resultaat van het project te laten bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie

Project productiviteit

De productiviteit binnen een project is de verhouding tussen de resultaat of opbrengst en de de middelen die zijn of moeten worden ingezet om dit resultaat te bereiken. Over het algemeen is het de verhouding tussen de terugverdiende waarde en de werkelijke kosten.

Goed opdrachtgeverschap

Goed opdrachtgeverschap wordt gekenmerkt door het op de juiste manier initiëren, faciliteren een aansturen van een project op een dusdanige manier dat de projectmanager zich volledig kan richten op een kwalitatief en vooraf afgesproken resultaat binnen het gestelde budget en tijd en waarbij de opdrachtgever gewend is met onzekerheden om te gaan, besluitvaardig is, leiderschap toont in al zijn facetten en de regie in handen heeft over het gehele investeringstraject waar het project onderdeel van is - Kremer 2011

 

Wiki's gelezen

 

Nieuwsbrief

wij versturen geen nieuwsbrieven, mailings, e.d. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan via Twitter of LinkedIn.

Wie is online

We hebben 168 gasten en geen leden online