goed opdrachtgeverschap?

Op de vraag wat Goed Opdrachtgeverschap inhoudt, krijg je veel verschillende antwoorden. Vaak wordt één enkel aspect uitgebreid belicht: bijvoorbeeld inkoop of het beschikken over leiderschapskwaliteiten. Maar wat Goed Opdrachtgeverschap precies inhoud en waar hij of zij voor verantwoordelijk is, is een samenhang van eigenschappen, verantwoordelijkheden, attitude en ownership. Met deze website helpen wij je op weg.

objectief onderzoek opdrachtgeverschap

De afgelopen jaren hebben wij veel geïnvesteerd in het doen van onderzoek naar de rol van opdrachtgever, hoe organisaties hier mee omgaan, maar vooral wat er voor nodig is om deze rol goed te kunnen vervullen. Analyses op basis van diverse rapporten, interviews, enquetes en verslagen, hebben geleid tot een goed inzicht op welke manier de rol van opdrachtgever professioneel kan worden ingevuld. Gekoppeld aan eigen ervaringen. 

stoppen falende projecten?

Het stoppen van falende projecten is een moeizaam traject gebleken. Decennialang werd fors geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit aan opdrachtnemende kant. Echter, met weinig effect tot nu toe. Een bekend accountantsbureau noemt de vele overschrijdingen een "ongrijpbaar" fenomeen. Wij noemen het liever "hardnekkig".

Het is gebleken dat organisaaties die ook werken aan het verbeteren van de kwaliteit aan opdrachtgevende kant, aantoonbaar meer succes hebben in het terugdringen van de forse budgetoverschrijdingen en het mislukken van projecten. Ongrijpbaar is het dus niet. Met deze website willen wij je op weg helpen.

status quo rol opdrachtgever

Staat de rol van opdrachtgever onder druk? De afgelopen jaren is er een duidelijke tendens waar te nemen dat de rol van opdrachtgever steeds kritischer wordt benaderd. Het is niet vanzelfsprekend meer dat een opdrachtnemer bij een geschil als schuldige wordt aangewezen. Ook de rol van opdrachtgever is steeds meer onderwerp van discussie. Dit heeft menige organisatie doen beseffen dat het loont om ook te investeren in het verbeteren van de vakbekwaamheid van hun eigen opdrachtgevers. Ook daarmee kunnen wij je op weg helpen.

online enquete opdrachtgeverschap

Regelmatig verschijnen er online enquetes op onze website. Enquetes over verschillende aspecten van Goed Opdrachtgeverschap. Nieuwe enquetes worden via LinkedIn of Twitter aangekondigd of, als u zich hebt aangemeld, via een uitnodiging.

opdrachtmanagement of projectmanagement

In onze visie over Goed Opdrachtgeverschap gaat het bij opdrachtmanagement om wezenlijk andere zaken dan bij projectmanagement. Opdrachtgevers een veredelde cursus projectmanagement laten volgen, zal weinig waarde toevoegen. Een kritische blik op het (zeer beperkte) aanbod van literatuur en trainingen over de rol van opdrachtgever is zondermeer een 'must'. Wil je een second opinion? Neem dan contact op met ons. 

kritische beschouwingen opdrachtgeverschap

De afgelopen jaren hebben wij diverse kritische beschouwingen gepubliceerd over de rol van opdrachtgever van projecten. Beschouwingen die een resultaat zijn van ons onderzoek. Koppeling van theorie en praktijjk. Publicaties met heldere conclusies. Maar ook met praktische tips om te komen tot Goed Opdrachtgeverschap.

opdrachtgeverschap in het nieuws

Actueel nieuws dat, in meer of minder mate, te maken heeft met het thema opdrachtgeverschap, wordt door ons verzameld op deze website. Te gebruiken voor studies, interne discussies over opdrachtgeverschap af andere doeleinden. Wil je ook een artikel geplaatst hebben? Laat het ons weten.

digitaal archief opdrachtgeverschap

In de loop van de jaren hebben wij diverse rapporten, artikelen, survey's, etc bewaard die te maken hebben met het thema opdrachtgeverschap. Veel van dit materiaal is gebruikt voor ons onderzoek en de kritische beschouwingen over Goed Opdrachtgeverschap. Inmiddels is een deel van dit digitaal archief beschikbaar op onze website. 

videobase opdrachtgeverschap

Sinds kort zijn wij ook begonnen met het verzamelen van video's over het thema opdrachtgeverschap. Video's die interessant zijn voor diegenen die betrokken zijn bij het thema Goed Opdrachtgeverschap. 

kennisoverdracht opdrachtgeverschap

De inzichten, kennis en ervaringen die wij de afgelopen jaren hebben opgebouwd, willen wij graag delen met opdrachtgevers die hun rol serieus willen nemen. Wij kennen meerdere vormen van kennisoverdracht. individueel of collectief. Voor opdrachtgevers, maar ook voor opdrachtnemers. Meer informatie vind je op deze website. 

wij houden het eenvoudig

In onze kritische beschouwingen maken wij gebruik van modellen waarmee wij de rol van opdrachtgever helder kunnen beschrijven en toelichten. Onze modellen worden vooral gekenmerkt door hun eenvoud. Geen onnodige ingewikkelde modellen die lijken op een doolhof: deze leiden vaak tot misverstanden en ruis in de communicatie. Onze modellen zijn snel te doorgronden en kunnen gebruikt worden om de discussie over de rol van opdrachtgever te structureren.

wikiregie

Een belangrijk onderdeel van deze website is de WikiRegie: een kennissite voor opdrachtgevers. Het is een belangrijke informatiebron voor managers die de rol van opdrachtgever (gaan) vervullen. 

roadmap naar goed opdrachtgeverschap

Dank zij de door ons opgebouwde kennis en inzichten over de rol van opdrachtgever, zijn wij in staat om met een Roadmap naar Goed Opdrachtgeverschap te komen. Na een intakegesprek zijn wij in staat aan te geven op welke onderdelen verdieping eventueel nodig of wenselijk is. De basis voor deze Roadmap zijn een paar van onze modellen.  

onafhankelijke project evaluaties

Het doen van een objectieve en onafhankelijke project evaluatie behoort tot de mogelijkheden. Onafhankelijk, omdat wij geen enkel commercieel belang hebben bij de uitvoering van het project betrokken te worden. Onze evaluaties worden vooral benaderd vanuit het perspectief van een opdrachtgever. Op een snelle, inzichtelijke manier kunnen wij tot de kern van eventuele problemen doordringen. Maar wij geven ook een advies over de mogelijke oplossingen.

Project evaluaties kunnen worden uitgevoerd in elk stadium van een project.  

noordelijke nuchterheid

Inmiddels ben ik zes jaar intensief met het thema Goed Opdrachtgeverschap bezig. In Hans Wortmann, hoogleraar Universiteit Groningen (RUG), heb ik een goede Sparring Partner gevonden.  Met een portie nordelijke nuchterheid hebben wij een geheel eigen visie ontwikkeld op de rol van opdrachtgever en de aansturing van projecten. Geen ingewikkelde verhalen en modellen, maar een praktische benadering. 

registreren

Een groot deel van de informatie over Goed Opdrachtgeverschap is voor iedereen toegankelijk. Echter, bepaalde gedeelten van de website zijn alleen toegankelijk als je geregistreerd bent. Bijvoorbeeld meedoen aan het forum, leveren van commentaar of het downloaden van documenten. 

Je kunt geheel vrijblijvend een account aanmaken. Je gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Je ontvangt van ons geen mailingen. Wel zullen wij in de toekomst vragen of je mee wilt doen aan verder onderzoek in de vorm van enquêtes. 

contact met ons opnemen

Wil je meer informatie over bepaalde aspecten over Goed Opdrachtgeverschap? Of wil je meer weten over de mogelijkheden van kennisoverdracht, de project evaluatie of de roadmap? Neem dan contact met mij op. Per mail of per telefoon. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan op Twitter of LinkedIn.

goed opdrachtgeverschap?
objectief onderzoek opdrachtgeverschap
stoppen falende projecten?
status quo rol opdrachtgever
online enquete opdrachtgeverschap
opdrachtmanagement of projectmanagement
kritische beschouwingen opdrachtgeverschap
opdrachtgeverschap in het nieuws
digitaal archief opdrachtgeverschap
videobase opdrachtgeverschap
kennisoverdracht opdrachtgeverschap
wij houden het eenvoudig
wikiregie
roadmap naar goed opdrachtgeverschap
onafhankelijke project evaluaties
noordelijke nuchterheid
registreren
contact met ons opnemen

Goed Opdrachtgeverschap

Het thema Goed Opdrachtgeverschap is steeds vaker onderwerp van (maatschappelijke) discussies: geleidelijk aan begint het besef te komen bij bestuurders en management dat een professionele invulling van de rol van opdrachtgever een belangrijke bijdrage levert aan het succesvol afronden van een project. 

De afgelopen jaren hebben wij veel geinvesteerd in het vergroten van onze kennis over de rol van opdrachtgever. Wat beweegt een opdrachtgever om deze rol op zich te nemen? Hoe gaan organisaties met deze rol om? Wat is er voor nodig om deze rol goed te vervullen? Hoe kun je als opdrachtgever vertrouwen geven en krijgen? Moet een opdrachtgever kennis hebben van methoden en technieken? 

Vragen, waar we middels deze website een antwoord op kunnen geven. Maar daarnaast bieden we nog veel meer aan (potentiële) opdrachtgevers. En kun je het antwoord op je vraag niet vinden? Laat het ons even weten.

Tweets Opdrachtgeverschap

IMO - i-governance model opdrachtgever

Bestaande  IT Governance modellen zijn bedoeld om de ICT omgeving beter aan te laten sluiten aan de business die zij moet ondersteunen. Echter, primair is het begrip IT Governance gericht op het beheersen van de ICT omgeving. Om die reden komt de rol van opdrachtgever, als eigenaar van een investeringstraject waar een project onderdeel van is, amper voor in de IT Governance modellen. Een duidelijke leemte in een belangrijk proces.

Voor Wortmann en Kremer voldoende reden om met een totaal ander model te komen. Een model dat de interface tussen een ict afdeling (of andere specialisten) en de business beter beschrijft. Maar een model waarin de rol van opdrachtgever, als belangrijkste stakeholder en verantwoordelijk is voor een goede regievoering, expliciet in wordt genoemd en centraal staat. 

Het model

1 i-governanceHet model kijkt primair naar de interface tussen vraag- en aanbodzijde en laat de interne organisatie van de eigen ICT afdeling achterwege. Dit laatste is voor certificering belangrijk, maar voor een opdrachtgever is het minder relevant. Het gaat om een governance model voor het totale investeringstraject. Wortmann en Kremer noemen dit bewust het i-Governance model is gedeeltelijk gebaseerd op het borgingsmodel. De i-Governance heeft primair betrekking op de aansturing van het investeringstraject, ongeacht of het nu in de ICT, de bouw of de engineering is. Een project is hiervan uiteraard een belangrijk onderdeel. In het i-Governance model worden, horizontaal gezien, eveneens drie domeinen onderscheiden.

 

 

Drie domeinen

Horizontaal gezien maken we onderscheid in drie domeinten 

 

 • het businessdomein:
  van de sales, productie, logistiek, hrm, etc. Het geeft de staande organisatie weer van de business.
 • het specialisten domein:
  dat van de specialisten: in dit voorbeeld de ict specialisten, adviseurs, leveranciers, etc. Het geeft de staande organisatie weer van de eigen ICT afdeling of die van de service provider.
 • het investeringsdomein:
  hierin liggen alle activiteiten behorend bij een investering, inclusief het project. Het geeft de tijdelijke organisatie weer. 

Drie niveaus

Verticaal gezien maken we onderscheid tussen de volgende drie niveau’s:

 • doelstellingen bepalende niveau:
  de eerste of tweede bestuurslaag binnen een organisatie: vaak het niveau van de directie of bestuurders;
 • bijdrage leverend niveau:
  vaak de tweede of derde  bestuurslaag: de afdelingsmanagers of business unit managers
 • het resultaat leverend niveau:
  de projectmanagers vanuit de business of de ICT afdeling. Op dit laatste niveau worden de projecten gerealiseerd.  

deze drie niveau's vormen de basis van het oorspronkelijke borgingsmodel.

 

Beschrijving

Met dit model is ict teruggebracht tot wat het zou moeten zijn: een ondersteunende afdeling. Maar belangrijker nog is de positionering van de opdrachtgever als centrale figuur in het investeringstraject en in het voeren van de juiste regie over direct betrokken stakeholders. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor het i-Governance model. De dubbelrol van de opdrachtgever komt hierin duidelijk tot uiting: hij is de business manager binnen het domein van de business en de opdrachtgever binnen het domein van de investering. Hij is in de rol van opdrachtgever eveneens de vertegenwoordiger van het overige business management. 

Afhankelijk van de specifieke situatie van de organisatie, kan dit model worden gehanteerd in elke stap van het regiemodel. Bijvoorbeeld gedurende het uitbesteden van het project, maar ook tijdens het uitvoeren van het project (respectievelijk stap 4 en 5 van het regiemodel). Maar het i-Governance model kan echter ook toegepast worden tijdens stap 7: het terugverdienen van de investering en het in beheer geven van het ict systeem bij de ict afdeling. De invulling van de rollen of stakeholders kan per stap verschillen. Daarom is het aan te raden om tijdens elke stap van het regiemodel na te gaan in hoeverre de invulling van het i-Governance model nog relevant is. 

Duidelijk is dat een belangrijke stakeholder gedurende het gehele traject dezelfde business manager is, namelijk de opdrachtgever. Hij staat centraal in dit model en heeft een overzicht van de belangrijkste stakeholders die mogelijk van invloed zijn op het project. 

Opgemerkt dient te worden het niet de intentie van dit model is om de volledige projectorganisatie weer te geven. Deze organisatie is onderdeel van het vak met daarin ‘project’.

 

Extended i-Governance model

2 i-governance-extendHet extended i-Governance model

Interne ICT afdelingen van de grotere organisaties besteden regelmatig werkzaamheden uit aan ICT service providers. Ook in dat geval is er sprake van een opdrachtgever/opdrachtnemer relatie.  

Het i-Governance model kan eenvoudig worden uitgebreid voor het zichtbaar maken van de aansturing van het investeringstraject, inclusief onderaannemers. Ook nu zijn de verschillende stakeholders duidelijk in kaart gebracht. Maar ook de verschillende vormen van regie. 

In het extended i-Governance model onderkennen we twee type opdrachtgevers:

 • primaire opdrachtgever;
 • secundaire opdrachtgever. 

De primaire opdrachtgever is de business manager in de lijnorganisatie. De eigenaar van het investeringstraject met bijbehorende businesscase. Van hieruit geeft hij opdracht tot het realiseren van het investeringsproject. In dit voorbeeld is de secundaire opdrachtgever de ICT- of Informatiemanager. Als opdrachtnemer annex secundaire opdrachtgever zal hij delen van de werkzaamheden van het project uitbesteden aan een externe leverancier. Als zodanig is hij verantwoordelijk voor de aansturing van de leverancier. 

 

Toepassingsgebieden

3 i-governance bouwToepasbaarheid niet ICT investeringen.

Het i-Governance model is breed toepasbaar bij diverse investeringstrajecten. Een voorbeeld hiervan is gegeven in bijgaand figuur voor een verbouwingsproject in een zorginstelling. De doelstelling kan bijvoorbeeld zijn het beter op elkaar afstemmen van de zorgprocessen. Een bijdrage die hieraan geleverd kan worden is een herinrichting van het zorgcentrum. Dit betekent een investering in de vorm van een ingrijpende verbouwing van het zorgcentrum. Het resultaat is in dat geval de verbouwing zelf. Uiteraard zal de exacte invulling van het i-Governance model afhangen welke spelers erbij betrokken zijn. Het is slechts een eenvoudig voorbeeld.

 

 

 

 

 

 

Om te kunnen reageren op dit artikel, moet je ingelogd zijn (na registratie).

Stof tot nadenken

Oordeel redactie

“De inhoud van deze artikelen is vernieuwend in zijn kijk op betere projectsturing, namelijk vanuit het perspectief van de opdrachtgever van projecten. Herkenbaar vanuit de praktijk. Bovendien prettig leesbaar, met enerzijds verwijzingen naar fact based analyses en anderzijds praktisch in haar adviezen” 

Management Executive

Contact Informatie

+ 31 647 004 442

Wijk bij Duurstede

dieterdevroomen@gmail.com

@dieterdevroomen

twitter cards 01

 

Nieuwsbrief

wij versturen geen nieuwsbrieven, mailings, e.d. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan via Twitter of LinkedIn.

Wie is online

We hebben 178 gasten en geen leden online

×

De website met veel informatie over Goed Opdrachtgeverschap blijft bestaan!

Met dank aan Dieter de Vroomen: hij heeft aangegeven het gedachtegoed over Goed Opdrachtgeverschap en dat de basis vormt voor deze website, te willen continueren. Hoe en in welke vorm, wordt de komende periode verder uitgewerkt.